Nội dung

6.0 Khái quát chung

6.0.1 Menu phân hệ

6.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ bán hàng


6.1 Hóa đơn bán hàng

6.1.1 Chức năng

6.1.2 Màn hình nhập liệu

6.1.3 Một số gợi ý có liên quan


6.2 Hóa đơn dịch vụ

6.2.1 Chức năng

6.2.2 Màn hình nhập liệu


6.3 Hóa đơn thu nhập khác

6.3.1 Chức năng

6.3.2 Màn hình nhập liệu


6.4 Hóa đơn hàng biếu tặng

6.4.1 Chức năng

6.4.2 Màn hình nhập liệu


6.5 Nhập hàng bán bị trả lại

6.5.1 Chức năng

6.5.2 Màn hình nhập liệu

 

6.6 Hóa đơn chiết khấu, giảm giá

6.6.1 Chức năng

6.6.2 Màn hình nhập liệu


6.7 Xuất gửi đại lý

6.7.1 Chức năng

6.7.2 Màn hình nhập liệu


6.8 Xuất bán hàng gửi đại lý

6.8.1 Chức năng

6.8.2 Màn hình nhập liệu


6.9 Nhập hàng đại lý trả lại

6.9.1 Chức năng

6.9.2 Màn hình nhập liệu


Hóa đơn điện tử

Báo cáoCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator