1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập hóa đơn ghi nhận doanh thu dịch vụ như: doanh thu giao nhận, vận chuyển; doanh thu cho thuê văn phòng; doanh thu xây lắp, lắp đặt, công trình

In/phát hành hóa đơn cho khách hàng.

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Doanh thu dịch vụ:        N131/C5113,33311

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily