1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ liên quan nghiệp vụ nhập hàng bán bị trả lại

Lưu ý: Để quản lý công nợ theo hóa đơn và nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn hóa đơn xuất bán

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập hàng hóa bị trả lại:        N1561/C6321; N52121,33311/C131; N131/C52111

Nhập thành phẩm bị trả lại:    N1551/C6322; N52122,33311/C131; N131/C52112

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator