6.0.1 Menu phân hệ


Menu chính của phân hệ Bán hàng gồm:

 • Các phần hành nhập liệu theo nghiệp vụ phát sinh
 • Lên sổ sách, báo cáo có liên quan
 • Khai báo các danh mục khách hàng và danh mục quản lý có liên quan

6.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ bán hàng

Bán hàng thu tiền mặt ngay

Nghiệp vụ này có thể xảy ra trường hợp kế toán bán hàng vào phần hành Xuất bán hàng/dịch vụ nhập và kế toán tiền mặt vào phần hành Thu tiền mặt nhập, cả 2 cùng hạch toán N1111/C5111,33311, tức nhập 2 lần. Trường hợp này gọi là bút toán trùng.

Cách xử lý phổ biến là hạch toán qua tài khoản trung gian 131 – Phải thu khách hàng. Kế toán bán hàng hạch toán N131/C5111,33311 và N6321/C1561; Kế toán tiền mặt hạch toán N1111/C131, đảm bảo số phiếu xuất kho và số phiếu thu riêng, vừa đúng quy trình xuất kho xong rồi thu tiền.


Quản lý công nợ theo hạn mức nợ

Mỗi khách hàng sẽ được gán một hạn mức nợ, khi nhập hóa đơn xuất bán hàng/dịch vụ thì VIETSUN sẽ cảnh báo nếu số dư công n đã vượt hạn mức, đồng thời lên báo cáo chi tiết công nợ so sánh với hạn mức.

Vào Bán hàng > Danh mục quản lý > Hạn mức nợ để khai báo các hạn mức

Vào Bán hàng > Danh mục khách hàng để gán hạn mức cho từng khách hàng

Quản lý công nợ theo hạn thanh toán

Khi nhập hóa đơn xuất bán hàng/dịch vụ thì VIETSUN cho phép bạn chọn hạn thanh toán, bên cạnh đó bạn cũng có thể gán hạn thanh toán mặc định theo từng khách hàng. Chương trình sẽ lên báo cáo chi tiết công nợ theo hạn thanh toán, báo cáo công nợ theo tuổi nợ.

Vào Bán hàng > Danh mục quản lý > Hạn thanh toán để khai báo

Vào Bán hàng > Danh mục khách hàng để gán hạn thanh toán cho từng khách hàng


Quản lý công nợ theo từng hóa đơn

Để quản lý công nợ chi tiết đến từng hóa đơn thì khi thu tiền khách hàng; nhập trả lại hàng; giảm giá hàng bán và các chứng từ điều chỉnh công nợ khác bạn cần chỉ rõ theo hóa đơn nào. VIETSUN giúp bạn thực hiện theo các phương án sau:

 • Trường hợp lập thu tiền cho một hóa đơn

Vào phần hành Hóa đơn bán hàng/dịch vụ kích chọn hóa đơn > Nhấn Lập phiếu thu trên thanh công cụ.


 • Trường hợp lập thu tiền cho một hoặc nhiều hóa đơn
 • Vào phần hành Thu tiền mặt/Thu tiền ngân hàng > Chọn phần hành Thu theo hóa đơn rồi lập phiếu
 • Khi thực hiện lập phiếu chương trình cho phép bạn nhập tổng tiền thu rồi phân bổ trừ lùi theo từng hóa đơn, ngoài ra bạn cũng có thể tích chọn theo từng hóa đơn.


 • Trường hợp nhập trả lại, giảm giá hàng bán

Khi thực hiện nghiệp vụ nhập trả lại hàng, giảm giá hàng bán chương trình cho phép bạn chọn đến hóa đơn để liên kết


 • Trường hợp điều chỉnh công nợ khác
 • Vào phần hành Nghiệp vụ kế toán khác > Chọn phần hành Điều chỉnh công nợ theo hóa đơn
 • Khi thực hiện lập phiếu chương trình cho phép bạn nhập số tiền điều chỉnh rồi tích chọn theo từng hóa đơn.


Quản lý số lượng, giá bán


 • Đối với quản lý số lượng
 • Sau khi chọn mặt hàng thì chương trình hiện ra số lượng tồn, bạn sẽ nhập theo số lượng cần xuất
 • Trường hợp trong Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn cho phép xuất âm thì bạn sẽ nhập được SL xuất lớn hơn SL tồn


 • Đối với quản lý giá bán
 • VIETSUN luôn ghi nhớ giá bán của mặt hàng ở thời điểm cuối cùng, do đó khi bạn thực hiện thì giá bán luôn hiện ra ở thời điểm cuối cùng, bạn hoàn toàn có thể gõ lại giá bán


 • Trường hợp muốn hiện giá bán theo kế hoạch

Vào Bán hàng > Danh mục quản lý > Cập nhật đơn giá để khai báo

Vào Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn > Chọn giá bán theo kế hoạch


 • Trường hợp muốn hiện giá bán theo khách hàng

Vào Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn > Chọn giá bán theo khách hàng

Chương trình luôn ghi nhớ và hiện ra giá bán của mặt hàng theo khách hàng ở lần cuối cùng


Quản lý hóa đơn theo nhân viên bán hàng

Khi nhập hóa đơn xuất bán hàng/dịch vụ, VIETSUN cho phép chọn nhân viên bán hàng, trên cơ s đó lên được báo cáo bán hàng, công nợ theo nhân viên. Trường hợp nếu có quản lý, bạn vào danh mục nhân viên/danh mục tạm ứng để khai báo chi tiết nhân viên


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files