1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ xuất kho gửi đại lý, quản lý hàng ký gửi theo từng đại lý


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất hàng hóa gửi đại lý:       N1571/C1561

Xuất thành phẩm gửi đại lý:   N1572/C1551


Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?