1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ liên quan nghiệp vụ giảm giá hàng bán, chiết khấu cho khách hàng khi đạt số lượng, doanh số nhất định

Lưu ý: Để quản lý công nợ theo hóa đơn và nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn hóa đơn xuất bán

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Chiết khấu hàng hóa:               N52111,33311/C131

Chiết khấu thành phẩm:           N52112,33311/C131

Giảm giá hàng hóa:               N52131,33311/C131

Giảm giá thành phẩm:           N52132,33311/C131


Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor