1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ xuất hàng biếu tặng

In phiếu xuất kho, phát hành hóa đơn cho khách hàng.

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất hàng biếu tặng:    N6418/C1561,33311

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy