1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập chứng từ nghiệp vụ nhập lại kho đại lý trả lại hàng

Lưu ý: Để nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn chứng từ xuất kho gửi đại lý


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Hóa đơn bán hàng – Nội dung 6.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập hàng hóa đại lý trả lại:       N1561/C1571

Nhập thành phẩm đại lý trả lại:   N1551/C1572


Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator