Nội dung

5.0 Khái quát chung

5.0.1 Menu phân hệ

5.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ mua hàng


5.1 Mua hàng nội địa

5.1.1 Chức năng

5.1.2 Màn hình nhập liệu

5.1.3 Một số gợi ý có liên quan


5.2 Mua hàng nhập khẩu

5.2.1 Chức năng

5.2.2 Màn hình nhập liệu


5.3 Dịch vụ mua vào

5.3.1 Chức năng

5.3.2 Màn hình nhập liệu


5.4 Thanh toán tạm ứng

5.4.1 Chức năng

5.4.2 Màn hình nhập liệu


5.5 Phân bổ chi phí mua hàng

5.5.1 Chức năng

5.5.2 Màn hình nhập liệu


5.6 Xuất trả nhà cung cấp

5.6.1 Chức năng

5.6.2 Màn hình nhập liệu


5.7 Hóa đơn giảm giá hàng mua

5.7.1 Chức năng

5.7.2 Màn hình nhập liệu

Báo cáoCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents