1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến thanh toán tiền tạm ứng tiền mua hàng hóa, vật tư hoặc chi phí.

Liên quan đến tạm ứng và thanh toán tạm ứng có các phương án làm như sau:

  • Trường hợp thanh toán tạm ứng mua hàng hóa vật tư (hoặc chi phí) hạch toán N1561,1521,642/C141 thì nhập ở phần hành này. Số tiền chênh lệch giữa số đã chi tạm ứng và tiền thanh toán tạm ứng sẽ được làm thêm phiếu thu/phiếu chi
  • Trường hợp bạn vẫn nhập hóa đơn mua hàng hóa vật tư hạch toán N1561,1521/C331 ở phần hành nhập mua nội đa. Sau đó hạch toán cấn trừ N331/C141 thì sẽ nhập ở phần hành Nghiệp vụ kế toán khác
  • Trường hợp thanh toán tạm ứng chi phí và kế toán lập phiếu thu hoàn ứng toàn bộ số đã chi tạm ứng thì sẽ lập phiếu chi theo hóa đơn chi phí.

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Thanh toán mua hàng hóa vật tư:        N1561,1521/C141

Thanh toán chi phí:        N6428,6272/C141

Thuế GTGT đầu vào:        N1331/C141

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites