1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến mua hàng nội địa gồm: mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định

 

   1. Màn hình nhập liệu


 1. Thao tác chung

Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2


 1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu nhập hàng

Số chứng từ

Số phiếu nhập, tự hiện số kế tiếp theo Tháng/Quý/Năm đã chọn

Đơn vị tiền tệ

Mặc đnh VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá

Tài khoản

331 (đưa tr vào ô này để chọn danh mục đi tượng nhà cung cấp)

Họ tên

Tự hiện sau khi chọn đi tượng

Đơn v

Tự hiện sau khi chọn đi tượng

Địa chỉ

Tự hiện sau khi chọn đi tượng

Lý do

Nhập lý do diễn giải theo chứng từ

Nội dung hạch toán chi tiết

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn nội dung định khoản ở cột đu để chọn TK hạch toán > danh mục đi tượng mặt hàng > Kho hàng

TK

1561;1521;1531;2112 (Tự hiện sau khi đã chọn nội dung định khoản)

Mã hiệu

Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng

Nội dung

Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng

ĐVT

Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng

Kho

Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng

Số lượng

Nhập số lượng mua

Đơn giá

Nhập đơn giá mua

Tiền hàng

Tự hiện (= số lưng x đơn giá)

Thuế GTGT đầu vào

Nội dung

Nhấn Enter vào ô nội dung là VIETSUN tự hiện

TK nợ

Tự hiện 1331

Mẫu HĐ

Tự hiện 01GTKT0/001

Ký hiệu HĐ

Nhập ký hiệu hóa đơn

Số HĐ

Nhập số hóa đơn

Ngày HĐ

Ngày hóa đơn, tự hiện đề xuất theo ngày chứng từ

Doanh số mua vào

Tự hiện đề xuất theo chi phí đã hạch toán

Tỷ lệ thuế

Tự hiện đề xuất 10%

Thuế GTGT

Tự tính

Mã số thuế

Nhập MST nếu lần đầu; Nhấn Insert trên bàn phím để chọn

Tên người bán

Nhập tên người bán nếu lần đầu; Tự hiện theo MST đã chọn

Địa chỉ

Nhập địa chỉ nếu lần đầu; Tự hiện theo MST đã chọn; Có thể để trống

Mặt hàng

Tự hiện theo lý do đã nhập, bạn có thể sửa lại

Nhóm kê khai

Tự hiện đề xuất Nhóm 1, bạn có thể sửa lại

Ngày kê khai

Ngày mà hóa đơn này sẽ lên trên bảng kê đầu vào và tờ khai, tự hiện theo ngày chứng từ


   1. Một số gợi ý có liên quan
 1. Thao tác chọn đúng đi tượng công nợ

Khi đang nhập phiếu mới bạn có thể dùng phím Enter đ đi qua ln lượt các ô nhập liệu, trong đó bắt buộc đi trỏ vào ô Tài khoản 331 để chọn đúng đi tượng công nợ.

Trường hợp Sửa đổi > chọn lại thì vẫn đưa trỏ vào ô Tài khoản 331 để chọn lại.

 1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập hàng hóa, NVL, CCDC:        N1561,1521,1531/C331

Nhập TSCĐ (máy móc thiết bị):        N2112/C331

Thuế GTGT đầu vào:        N1331/C331

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


 1. Lập chứng từ liên kết

Sau khi đã lập phiếu nhập mua bạn nhấn chức năng lập chứng từ liên kết trên thanh công cụ để VIETSUN giúp bạn lập chứng từ theo phiếu nhập một cách nhanh nhất.

Công cụ chức năng

Chức năng, ý nghĩa

Chi tiền

Giúp bạn chi tiền thanh toán theo phiếu nhập kho

Chi phí

Giúp bạn nhập và phân bổ chi phí mua hàng theo phiếu nhập kho

Xuất dùng

Giúp bạn xuất dùng sản xuất ngay theo phiếu nhập kho

Tài sản

Giúp bạn cập nhật thông tin tài sản/chi phí trả trước theo chứng từ đã nhập


Bạn có thể xem Lập chứng từ liên kết ở Nội dung 2.5.3 – Chương 2


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor