1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến mua hàng nhập khẩu gồm: mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập hàng hóa, NVL, CCDC:        N1561,1521,1531/C331

Nhập TSCĐ (máy móc thiết bị):        N2112/C331

Thuế nhập khẩu:        N1561,1521,1531/C3333

Thuế TTĐB:        N1561,1521,1531/C3332

Thuế GTGT hàng nhập khẩu:        N1331/C33312

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad