1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến các hóa đơn chi phí dịch vụ mua vào chưa thanh toán như: hóa đơn dịch vụ giao nhận, cước, nâng cont, hạ bãi đối với DN hoạt động lĩnh vực logistics; hóa đơn mua vt tư giao thng đến công trình không qua nhập kho; chi phí thuê ngoài gia công; chi phí thầu phụ …

 

      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Nội dung định khoản của phần hành:

Chi phí hạch toán vào giá vốn dịch vụ:        N1543,6323/C331

Chi phí dịch vụ mua ngoài:        N6427/C331

Chi phí NVL giao thẳng công trình:        N6211/C331

Chi phí thầu phụ:        N1542/C331

Thuế GTGT đầu vào:        N1331/C331

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files