1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến chi phí mua hàng như vận chuyển, bốc xếp và phân bổ đến từng mặt hàng theo các phiếu nhập kho được chọn.


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Nội dung định khoản của phần hành:

Phân bổ chi phí mua hàng:        N1561,1521/C331 (TK nợ theo chứng từ nhập)

Thuế GTGT đầu vào:        N1331/C331

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents