1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan nghiệp vụ giảm giá hàng mua

Lưu ý: Để nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn chứng từ nhập mua hàng


   1. Màn hình nhập liệu


 1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


 1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Giảm giá hàng hóa vật tư:        N331/C1561,1521

Thuế GTGT đầu vào:        N331/C1331

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Báo cáo

Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:

Nhóm báo cáo mua hàng

 • Sổ nhật ký mua hàng, sổ chi tiết hàng mua trả lại
 • Bảng phân tích hàng nhập, dự báo hàng nhập

Nhóm báo cáo công nợ phải trả

 • Sổ chi tiết công nợ phải trả
 • Sổ tổng hợp công nợ phải trả
 • Báo cáo tình hình công nợ phải trả
 • Báo cáo công nợ phải trả theo hóa đơn
 • Báo cáo tình hình hợp đồng

Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool