1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan nghiệp vụ xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp

Lưu ý: Để nhập nghiệp vụ được dễ dàng bạn có thể nhấn nút tìm chứng từ (ngay bên lý do) để chọn chứng từ nhập mua hàng


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất trả hàng hóa vật tư:        N331/C1561,1521

Thuế GTGT đầu vào:        N331/C1331

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator