Nội dung

7.0 Khái quát chung

7.0.1 Menu phân hệ

7.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ kho hàng


7.1 Nhập kho thành phẩm

7.1.1 Chức năng

7.1.2 Màn hình nhập liệu


7.2 Nhập khác

7.2.1 Chức năng

7.2.2 Màn hình nhập liệu


7.3 Xuất dùng sản xuất

7.3.1 Chức năng

7.3.2 Màn hình nhập liệu


7.4 Xuất chuyển kho

7.4.1 Chức năng

7.4.2 Màn hình nhập liệu


7.5 Xuất xử lý tồn kho

7.5.1 Chức năng

7.5.2 Màn hình nhập liệu


7.6 Xuất khác

7.6.1 Chức năng

7.6.2 Màn hình nhập liệu


Báo cáoCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator