1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ xuất kho khác như: xut hàng đem đi gia công, xuất NVL thiếu chờ xử lý …


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Hàng thiếu chờ xử lý:        N1381/C1561,1521,1522

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator