1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ xuất dùng, xuất sản xuất như: xuất dùng công cụ dụng cụ, xuất kho NVL sản xuất …


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất NVL sản xuất:        N6211,6212/C1521,1522

Xuất dùng CCDC:        N242,627/C1531

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework