1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ xuất chuyển kho như: xuất chuyển kho NVL, hàng hóa, thành phẩm


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Xuất chuyển hàng hóa:        N1561/C1561

Xuất chuyển NVL:                 N1521/C1521

Xuất chuyển thành phẩm:        N1551/C1551

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer