1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ nhập kho thành phẩm hoàn thành

Lưu ý: Nghiệp vụ này có thể chỉ cần nhập số lượng, cuối kỳ khi chạy giá thành chương trình sẽ tính và cập nhật đơn giá, thành tiền.


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2


  1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu nhập

Số chứng từ

Số phiếu nhập, tự hiện số kế tiếp theo Tháng/Quý/Năm đã chọn

Đơn vị tiền tệ

Mặc đnh VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá

Họ tên

Họ tên người giao hàng

Đơn v

Đơn v người giao hàng

Địa chỉ

Địa chỉ người giao hàng

Lý do

Nhập lý do diễn giải theo chứng từ

Nội dung hạch toán chi tiết

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn nội dung định khoản ở cột đu để chọn TK hạch toán > danh mục đi tượng mặt hàng > Kho hàng

Nội dung

Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng

TK nợ

Tự hiện sau khi đã chọn nội dung định khoản

Tk có

Tự hiện sau khi đã chọn nội dung định khoản

ĐVT

Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng

Kho

Tự hiện sau khi đã chọn kho hàng

Số lượng

Nhập số lượng thành phẩm

Đơn giá

Có thể để trống

Tiền hàng

Có thể để trống


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập kho thành phẫm:        N1551/C1541

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents