7.0.1 Menu phân hệ


Menu chính của phân hệ Kho hàng gồm:

  • Các phần hành nhập chứng từ nghiệp vụ phát sinh
  • Lên sổ sách, báo cáo có liên quan
  • Khai báo các danh mục hàng hóa, vật tư và danh mục quản lý có liên quan


7.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ kho hàng

Khai báo kho hàng

Bên cạnh việc khai báo kho hàng mang tính vật lý theo đa điểm thì bạn có thể khai báo kho hàng mang tính quản trị nếu có như: Kho hàng lỗi, kho hàng mượn, kho sản xuất, kho dự án/công trình …


Phương pháp tính giá xuất kho

Theo thông tư 200/2014 và thông tư 133/2016 thì có 3 phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền; Giá đích danh và Nhp trước xuất trưc. Trong đó phương pháp bình quân gia quyền (trong chương trình gọi là bình quân theo kỳ) được áp dụng phổ biến nhất vì đơn giản dễ sử dụng, điều chỉnh xử lý chỉ cần tính lại một lần cuối kỳ. Kế tiếp là phương pháp giá đích danh có thể áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng có giá trị lớn hoặc theo dõi theo lô.

Đối với phương pháp bình quân theo kỳ, khi lập chứng từ xuất kho thì VIETSUN sẽ tự hiện giá bình quân tạm tính đến ngày lập chứng từ để bạn lấy được các báo cáo thể hiện được tiền vốn tạm tính. Cuối kỳ bạn chỉ cần tính lại giá vốn bình quân theo kỳ là chương trình tự cập nhật lại (cuối kỳ có thể là Tháng/Quý/Năm)

Đối với phương pháp giá đích danh, nhp trước xuất trước, khi lập chứng từ xuất kho thì VIETSUN sẽ hiện bảng chi tiết số lượng, giá vốn các lần nhập để bạn chọn.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease