1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ nhập kho khác như: nhập NVL còn thừa từ sản xuất, nhập NVL sau khi gia công …


      1. Màn hình nhập liệu


  1. Thao tác chung

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Mua hàng nội địa – Nội dung 5.1


  1. Nội dung định khoản nghiệp vụ

Định khoản mặc định của phần hành:

Nhập lại NVL, CCDC từ sản xuất:        N1561,1521,1531/C6211

Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source