Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:

  • Thẻ kho
  • Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư
  • Sổ tổng hợp công hàng hóa, vật tư
  • Bảng kê cuối kỳ hàng hóa, vật tư
  • Bảng kiểm kê hàng hóa, vật tư
  • Báo cáo nhập xuất tồn theo lô
  • Bảng kê hàng khuyến mãi

Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework