Nội dung

8.0 Khái quát chung

8.0.1 Menu phân hệ

8.0.2 Một số lưu ý về tài sản


8.1 Nhập số dư đầu kỳ


8.2 Nghiệp vụ phát sinh tài sản

8.2.1 Ghi tăng tài sản

8.2.2 Ghi giảm tài sản

8.2.3 Điều chuyển tài sản

8.2.4 Đánh giá lại tài sản

8.2.5 Kiểm kê tài sản

8.2.6 Trích khấu hao tài sản


Báo cáoCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer