Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:

  • Thẻ tài sản
  • Bảng khấu hao tài sản
  • Báo cáo tình hình tài sản
  • Sổ theo dõi tài sản cố định
  • Sổ chi tiết tài sản cố định
  • Sổ tổng hợp tài sản cố định

Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents