Nội dung

9.0 Khái quát chung

9.0.1  Menu phân hệ

9.0.2  Một số lưu ý về công cụ


9.1 Nhập số dư đầu kỳ


9.2 Nghiệp vụ phát sinh công cụ, chi phí

9.2.1 Ghi tăng công c

9.2.2 Ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, kiểm kê

9.2.3 Phân bổ chi phí trả trước

Báo cáoCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy