Phần hành này giúp bạn nhập số dư đầu kỳ chi tiết từng đối tượng chi phí trả trước TK242 khi mới lần đầu sử dụng chương trình

Lưu ý: Bạn căn cứ vào bảng phân bổ chi phí năm trưc để cập nhật thông tin, phần giá trị còn lại chính là số dư đầu kỳ của đi tượng.


  1. Màn hình nhập liệu

Vào Kế toán chi tiết > Số dư đầu kỳ

  1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung

Mã và tên công cụ

Tự ngầm định khi bạn kích vào chi tiết đi tượng trước khi nhập thẻ

Nghiệp vụ

Chọn Dư đầu kỳ

Ngày ghi tăng

Ngày ghi tăng công cụ, theo ngày dư đầu kỳ hoặc ngày chứng từ

Số chứng từ

Tự hiện theo số chứng từ phát sinh

Nội dung

Tự hiện theo nội dung chứng từ phát sinh

Loại công cụ

Chọn loại chi phí để nhóm theo loại chi phí khi lên bảng phân bổ

Bộ phận quản lý

Chọn bộ phận sử dụng để nhóm theo bộ phận khi lên bảng phân bổ

Đc điểm KT

Nhập đc điểm riêng của công cụ để có thêm thông tin

Giá trị và tài khoản trích khấu hao

Số lượng

Nhập số lượng

Giá trị công cụ

Nhập nguyên giá công cụ/chi phí

Giá trị còn lại

Nhập giá trị còn lại của công cụ/chi phí

Giá trị căn cứ phân bổ

Tự đề xuất bằng giá trị công cụ

Kỳ phân bổ

Số tháng phân bổ

Tiền phân bổ

= Giá trị căn cứ phân bổ / số tháng

Thời điểm phân bổ

Nhập ngày tháng bắt đầu phân bổ

Ghi nợ TK chi phí

Nhập tài khoản hạch toán chi phí, khoản mục phí


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites