1. Ghi tăng công c

Phần này giúp bạn cập nhật ghi tăng thẻ công cụ/chi phí theo chứng từ đã hạch toán tăng. Tuy nhiên đ đơn giản, dễ thực hiện thì VIETSUN cho phép khi bạn nhập lưu chứng từ hạch toán tăng thì sẽ tự động hiện thẻ ghi tăng công cụ/chi phí để cập nhật ngay tại màn hình lập chứng từ.


 1. Nhập chứng từ hạch toán phát sinh tăng

Trong chương trình, bạn có thể vào phần hành nhập liệu sau để lập chứng từ phát sinh tăng:

 • Phần hành Dịch vụ mua vào/Nghiệp vụ kế toán khác nếu mua chưa thanh toán (N242/C331)
 • Phần hành Chi tiền mặt nếu mua chi trả tiền ngay (N242/C1111)
 • Phần hành Xuất dùng sản xuất nếu xuất dùng CCDC chờ phân bổ (N242/C1531)

Khi nhấn lưu chứng từ chương trình hiện thẻ ghi tăng công cụ/chi phí đê bạn cập nhật thông tin:


 1. Xem lại/sửa đổi thẻ ghi tăng công cụ, chi phí

Trong chương trình để xem lại/sửa đổi thẻ ghi tăng công cụ/chi phí thì bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

 • Xem lại chứng từ hạch toán tăng TK 242 rồi nhấn vào biểu tượng Tài sản trên thanh công cụ

-

 • Vào  phân hệ Công cụ > Ghi tăng công c   1. Ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, kiểm kê

Các trường hợp ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, kiểm kê công cụ/chi phí cũng thực hiện tương tư như phần hành tài sản - Chương 8   1. Phân bổ chi phí trả trước
 1. Chức năng

Phần này giúp bạn thực hiện phân bổ chi phí trả trước vào cuối kỳ (cuối tháng), từ đó lên được bảng phân bổ chi phí, đồng thời hạch toán chi phí vào sổ sách.

 1. Màn hình thực hiện

Vào Công cụ > Phân bổ công cụ dụng cụ

Chọn thời gian > Tìm kiếm > Lưu dữ liệu


 1. Một số lưu ý
 • Khi phân bổ công cụ/chi phí cần đảm bảo các trường hợp hạch toán, cập nhật thẻ tăng giảm công cu/chi phí đưc đy đủ và khi thực hiện phân bổ cũng đảm bảo theo trình tự thời gian (Ví dụ nếu chưa phân bổ tháng 4 thì chưa nên phân bổ tháng 5)
 • Trường hợp đã phân bổ, sau đó muốn bổ sung/sửa đổi thông tin công cụ/chi phí thì bạn làm theo các bưc ngược lại:
 • Xóa bảng phân bổ có liên quan đến thời điểm cần thực hiện bổ sung/sửa đổi

Tại màn hình phân bổ này bạn chọn tháng/năm > Tìm kiếm > Xóa dữ liệu

 • Xem lại chứng từ hạch toán tăng giảm > Nhấn biểu tượng Tài sản trên thanh công cụ

Hoặc có thể vào Công cụ > Ghi tăng/giảm công cụ để cập nhật

 • Phân bổ lại cho các tháng đã xóa
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator