Phần hành này giúp bạn nhập số dư đầu kỳ chi tiết từng tài sản khi mới lần đầu sử dụng chương trình

Lưu ý: Bạn căn cứ vào bảng trích khấu hao năm trưc để cập nhật thông tin tài sản, phần giá trị hao mòn lũy kế (= Nguyên giá – Giá trị còn lại) sẽ đưc chương trình tính và tự cập nhật vào số dư đầu kỳ TK 214


  1. Màn hình nhập liệu

Vào Kế toán chi tiết > Số dư đầu kỳ

  1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung

Mã và tên tài sản

Tự ngầm định khi bạn kích vào chi tiết tài sản trước khi nhập thẻ

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ: Dư đầu kỳ, mua sắm mới, xây dựng cơ bản …

Ngày ghi tăng

Ngày ghi tăng tài sản, theo ngày dư đầu kỳ hoặc ngày chứng từ

Số chứng từ

Tự hiện theo số chứng từ phát sinh

Nội dung

Tự hiện theo nội dung chứng từ phát sinh

Loại tài sản

Chọn loại tài sản để nhóm theo loại tài sản khi lên bảng khấu hao

Bộ phận quản lý

Chọn bộ phận sử dụng để nhóm theo bộ phận khi lên bảng khấu hao

Đc điểm KT

Nhập đc điểm riêng của tài sản để có thêm thông tin

Giá trị và tài khoản trích khấu hao

Số lượng

Nhập số lượng tài sản

Nguyên giá

Nhập nguyên giá tài sản

Giá trị còn lại

Nhập giá trị còn lại của tài sản

Giá trị căn cứ khấu hao

Tự đề xuất bằng nguyên giá

Giá trị căn cứ khấu hao theo luật

Tự đề xuất bằng nguyên giá, nếu vượt mức thì nhập giá trị theo luật

Số năm khấu hao

Nhập số năm dựa theo khung thời gian khấu hao quy định

Tiền khấu hao năm

= Giá trị căn cứ khấu hao / số năm

Tiền khấu hao năm theo luật

= Giá trị căn cứ khấu hao theo luật / số năm

Khấu hao theo

Lựa chọn theo tháng hoặc ngày

Tiền khấu hao tháng

= Giá trị căn cứ khấu hao / (số năm x 12)

Tiền khấu hao theo luật

= Giá trị căn cứ khấu hao theo luật / (số năm x 12)

Năm đưa vào sử dụng

Nhập ngày đưa vào sử dụng, thường theo ngày chứng từ

Thời điểm khấu hao

Nhập ngày tháng bắt đầu trích khấu hao

Ghi nợ TK chi phí

Nhập tài khoản hạch toán chi phí khấu hao, khoản mục phí

Ghi có TK hao mòn

Nhập tài khoản hao mòn khi trích khấu hao


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator