8.0.1 Menu phân hệ


Menu chính của phân hệ Tài sản gồm:

  • Cập nhật thông tin tài sản theo nghiệp vụ phát sinh
  • Trích khấu hao tài sản cố định
  • Lên bảng trích khấu hao và các sổ sách báo cáo tài sản
  • Khai báo các danh mục chi tiết tài sản và phân loại tài sản


8.0.2 Một số lưu ý về tài sản

Các bước thực hiện nghiệp vụ tài sản

Để quản lý chi tiết tài sản cũng như trích khấu hao theo từng tài sản thì bạn thực hiện theo các bước:

  • Khai báo chi tiết cho tài sản trước khi nhập số đầu kỳ, chứng từ phát sinh tăng.
  • Lập chứng từ phát sinh tăng/giảm và cập nhật tăng/giảm thẻ tài sản
  • Cuối tháng trích khấu hao


Lập chứng từ hạch toán đồng thời cập nhật tăng giảm tài sản

Khi nhập lưu chứng từ hạch toán phát sinh tăng giảm (N211 hoặc Có 211) thì VIETSUN sẽ hiện thẻ tài sản ngay tại màn hình lập chứng từ để bạn cập nhật tăng, giảm thông tin tài sản. Lúc này trong phân hệ Tài sản > phần ghi tăng/giảm tài sản sẽ tự có số liệu mà bạn đã cập nhật thẻ


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator