Nội dung

11.0        Quy trình thực hiện nghiệp vụ tổng hợp số liệu


11.1        Tiền lương

11.1.1 Xác đnh lương cơ s

11.1.2 Hạch toán chi phí lương

11.1.3 Hạch toán khấu trừ lương


11.2 Tính giá vốn bình quân theo kỳ


11.3 Giá thành

11.3.1 Xác định bài toán tính giá thành

11.3.2 Trình tự khai báo và nhập liệu phát sinh

11.3.3 Chạy tính giá thành cuối kỳ


11.4        Tổng hợp số liệu xác định kết quảCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease