1. Xác đnh lương cơ s
 1. Chức năng

Phần này dùng đ xác định mức lương cơ sở nhằm tính ra các khoản trích bảo hiểm vào chi phí doanh nghiệp, tự động xử lý tính toán bằng module Tính bảo hiểm được thực hiện tại phần Tổng hợp số liệu

 

Trường hợp bạn lập chứng từ hạch toán các khoản trích bảo hiểm vào chi phí ở phần hành Nghiệp vụ kế toán khác – Nội dung 10.1 – Chương 10 thì không phải thực hiện ở phần này.

 1. Màn hình khai báo
 • Vào Kế toán tổng hợp > Tiền lương > Xác đnh lương cơ s

 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu


Để khai báo một module tổng hợp số liệu bạn có thể xem lại ở Nội dung 3.1.3 – Chương 3


Tại đây bạn khai báo module Tính bảo hiểm như sau:

ớc chạy ra kết quả module này sẽ được thực hiện khi chạy một lần cho cả quy trình tổng hợp số liệu ở Nội dung 11.4 – Chương này


   1. Hạch toán chi phí lương
 1. Chức năng

Phần này giúp bạn lập chứng từ hạch toán chi phí tiền lương phải trả cán bộ nhân viên hàng tháng

 

Trường hợp bạn lập chứng từ hạch toán nghiệp vụ này ở phần hành Nghiệp vụ kế toán khác – Nội dung 10.1 – Chương 10 thì không phải thực hiện ở phần này.

 1. Màn hình nhập liệu

Thao tác và trường nhập liệu tương tự phần hành Nghiệp vụ kế toán khác – Nội dung 10.1


   1. Hạch toán khấu trừ lương
 1. Chức năng

Phần này giúp bạn lập chứng từ hạch toán trích các khoản bảo hiểm trừ vào lương nhân viên

 

Trường hợp bạn lập chứng từ hạch toán nghiệp vụ này ở phần hành Nghiệp vụ kế toán khác – Nội dung 10.1 – Chương 10 thì không phải thực hiện ở phần này.

 1. Màn hình nhập liệu

Thao tác và trường nhập liệu tương tự phần hành Nghiệp vụ kế toán khác – Nội dung 10.1


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator