Phân hệ này giúp bạn thực hiện các nghiệp tổng hợp số liệu cuối kỳ (Tháng/Quý/Năm), gồm các công việc theo trình tự sau:

  • Trích khấu hao tài sản cố định
  • Phân bổ chi phí trả trước
  • Hạch toán chi phí tiền lương và các khon trích theo lương
  • Tính giá vốn bình quân cuối kỳ
  • Tổng hợp chi phí và tính giá thành
  • Tổng hợp số liệu xác định kết quả kinh doanh


Đối với trích khấu hao tài sản cố định bạn thực hiện ngay tại phần hành Tài sản, có thể xem lại ở Nội dung 8.2.6 – Chương 8

Đối với Phân bổ chi phí trả trước bạn thực hiện ngay tại phần hành Công cụ, có thể xem lại ở Nội dung 9.2.3 – Chương 9 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator