1. Khai báo bút toán tổng hợp số liệu

Trong chương trình đã khai báo mặc định các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định kết quả lãi lỗ. Trường hợp bạn tạo thêm/sửa đổi có thể xem lại Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu ở Nội dung 3.1.3 – Chương 3


  1. Chạy tổng hợp số liệu xác định kết quả kinh doanh


Vào Kế toán tổng hợp > Tổng hợp số liệu

  • Kích chuột vào nhóm quy trình
  • Chọn thời gian > Nhấn Xác định kết quả


Lưu ý: Trường hợp sau khi chạy tổng hợp số liệu bạn có bổ sung/điều chỉnh số liệu chi tiết thì nên thực hiện xóa bỏ chạy lại (một số trường hợp không xóa mà chạy tiếp tục sẽ phát sinh các bút toán tổng hợp với số tiền âm vì rơi vào tình huống số liệu trước khi chạy tổng hợp Nợ TK chi phí < Có TK chi phí)Để xóa bút toán tổng hợp cũng thực hiện thao tác:

  • Kích chuột vào nhóm quy trình
  • Chọn thời gian > Nhấn Xóa bỏCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor