1. Chức năng

Phần này giúp bạn tính lại giá vốn bình quân gia quyền theo kỳ (còn gọi là bình quân trung bình theo kỳ), chương trình sẽ tính và cập nhật giá vốn tự động cho tửng phiều xuất

 

Trường hợp bạn áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp khác thì kkhông phải thực hiện ở phần này.

  1. Màn hình thao tác
  • Nhập tài khoản: 1521/1522/1531/1561 và chọn thời gian theo kỳ
  • Các lựa chọn khác: Để mặc định hoặc tích có/không các lựa chọn khác
  • Nhấn Tìm kiếm đ chương trình hiện số liệu xem trước
  • Nhấn Cập nhật giá đ chương trình cập nhật tự động


Các lựa chọn

Chức năng, ý nghĩa

Tài khoản

Nhập tài khoản cần tính giá vốn: 1521/1522/1531/1561 …

Thời gian

Chọn thời gian theo kỳ cần tính, thông thường theo tháng

Chi tiết tài khoản

Tích chọn nếu muốn tính riêng cho một mặt hàng/một nhóm hàng

Kho hàng

Tích chọn nếu muốn tính riêng cho một kho hàng

Cập nhật giá toàn công ty

Tính theo giá vốn toàn công ty, toàn bộ các kho của công ty

Cập nhật giá luân chuyển

Tích chọn nếu muốn tính giá cho các nghiệp vụ luân chuyển

Cập nhật giá hàng trả lại

Tích chọn nếu muốn tính giá cho nghiệp vụ nhập trả lại hàng


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool