Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:

  • Sổ chi tiết tài khoản khác
  • Sổ tổng hợp tài khoản khác

Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor