Nội dung

10.0 Khái quát chung

10.0.1  Menu phân hệ

10.0.2  Một số lưu ý về nghiệp vụ khác


10.1 Nghiệp vụ kế toán khác

10.1.1 Chức năng

10.1.2 Màn hình nhập liệu

10.1.3 Một số gợi ý có liên quan

Báo cáoCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source