1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ kế toán khác ngoài những nghiệp vụ được nhập ở phân hệ tiền vốn, mua hàng, bán hàng, kho hàng như:

 • Hạch toán giảm thanh lý tài sản – N2141,811/C211
 • Vay chuyển tiền cho nhà cung cấp – N331/C3411
 • Bù trừ công nợ - N331/C131
 • Trích trưc chi phí đi du lịch – N6428/C335
 • Chi phí thuế môn bài – N6425/C33382
 • K/C thuế GTGT được khấu trừ - N33311/C1331
 • Chi phí tiền lương phải trả  - N622,6271,6411,6421/C3341,3342,3343,3344
 • Trích khoản bảo hiểm vào chi phí - N622,6271,6411,6421/C3383,3384,3386
 • Trích khoản bảo hiểm trừ vào lương – N3341,3342,3343,3344/C3383,3384,3386
 • Trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương - N3341,3342,3343,3344/C3335


   1. Màn hình nhập liệu 1. Thao tác chung

Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2


 1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu kế toán khác

Số chứng từ

Tự hiện số tiếp theo theo Tháng/Quý/Năm đã chọn

Đơn vị tiền tệ

Mặc đnh VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá

Họ tên

Họ tên người lập chứng từ

Đơn v

Đơn vị công tác của người lập chứng từ

Địa chỉ

Địa chỉ của người lập chứng từ

Nút chọn […] họ tên

Chọn đến danh mục đi tưng đã khai báo để lấy thông tin

Lý do

Nhập lý do diễn giải theo chứng từ

Nội dung hạch toán

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn các nội dung định khoản nghiệp vụ thưng dùng đã khai báo

TK nợ

Tài khoản nợ (tự hiện nếu chọn nội dung định khoản hoặc tự nhập)

TK có

Tài khoản có (tự hiện nếu chọn nội dung định khoản hoặc tự nhập)

Thành tiền

Số tiền theo từng định khoản


   1. Một số gợi ý có liên quan
 • Khi con trỏ ở ô Họ tên bạn nhấn phím Insert trên bàn phím thì VIETSUN sẽ hiện ra danh mục họ tên đã lưu giúp bạn chọn nhanh chóng.
 • Trong quá trình nhập chứng từ bạn có thể khai báo thêm danh mục các nội dung định khoản để không những dùng cho chứng từ đang nhập mà còn sử dụng cho lần nhập tiếp theoNgoài ra để khai báo/sửa xóa danh mục nội dung định khoản và các tùy chọn hiển thị bạn xem lại Xây dựng phần hành nhập liệu – Nội dung 3.1.2 – Chương 3


 • Trường hợp bạn không sử dụng Nút chọn nội dung định khoản, đưa con tr đến ô Nội dung nhấn Enter là VIETSUN tự hiện theo lý do, bạn nhập TK nợ/TK có
 • Trường hợp bạn thực hiện các nghiệp vụ lương phải trả, trích bảo hiểm trong phân hệ kế toán tổng hợp thì sẽ không thực hiện ở phần hành kế toán khác và ngược lại.
 • s

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator