10.0.1 Menu phân hệ


Menu chính của phân hệ Nghiệp vụ khác gồm:

  • Phần hành nhập liệu các nghiệp vụ kế toán khác
  • Lên sổ sách, báo cáo có liên quan
  • Khai báo các danh mục chi tiết tài khoản


10.0.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ khác

Các nghiệp vụ được nhập ở phần hành này

Phần hành này được thiết kế để bạn nhập các nghiệp vụ kế toán khác ngoài những nghiệp vụ được nhập ở các phân hệ Tiền vốn, Mua hàng, Bán hàng, Kho hàng. Ví dụ nghiệp vụ giảm do thanh lý tài sản, có định khoản hạch toán N2141,811/C211.

Bạn không thể nhập chứng từ có định khoản N1111 hoặc C1111 trong phần hành này, vì như thế khi lấy sổ chi tiết tài khoản 1111 sẽ hiện chứng từ này nhưng số chứng từ lại hiện phần hành nghiệp vụ khác thay vì phải là số chứng từ liên tục của phần hành thu chi.


Nghiệp vụ điều chỉnh công nợ nếu có quản lý theo hóa đơn

Trong phần hành mặc định này bạn có thể nhập chứng từ nghiệp vụ điều chỉnh, cấn trừ công nợ bình thường

Trường hợp có quản lý công nợ phải thu theo hóa đơn thì bạn chọn phần hành điều chỉnh công nợ theo hóa đơn (phần hành thứ 2) để nhập chứng từ này, lúc này nhập số tiền điều chỉnh cấn trừ và phân bổ cho hóa đơn.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents