Nội dung

2.1 Màn hình menu chính


2.2 Thanh công cụ và phím chức năng


2.3 Các chức năng và thao tác khi khai báo danh mục

2.3.1 Thao tác khai báo nhóm danh mục và chi tiết đi tượng

2.3.2 Thao tác tìm, lọc trên bảng dữ liệu

2.3.3 Import danh mục từ Excel

2.3.4 Export danh mục ra Excel

2.3.5 Gộp mã đi tượng

2.3.6 Chuyển đổi danh mục

       

2.4 Các chức năng và thao tác khi nhập số dư đầu kỳ

2.4.1 Thao tác chung nhập số dư đầu kỳ

2.4.2 Import số dư đầu kỳ từ Excel

       

2.5 Các chức năng và thao tác khi thực hiện chứng từ phát sinh

2.5.2 Thao tác chung nhập mới một chứng từ phát sinh

2.5.3 Lập chứng từ có liên kết với chứng từ đã nhập

2.5.4 Kiểm tra hạch toán chứng từ phát sinh

2.5.5 Chức năng sao chép chứng từ

2.5.6 Chức năng Import chứng từ phát sinh từ file Excel

2.5.7 Chức năng In phiếu/Căn chỉnh phiếu

2.5.8 Chức năng In nhiều phiếu

2.5.9 Chức năng Đánh lại số chứng từ

2.5.10 Chức năng xem Nhật ký sử dụng

       

2.6        Các chức năng và thao tác khi lấy báo cáo

2.6.1 Các thao tác chung lấy báo cáo

2.6.2 Thao tác lọc trên bảng dữ liệu báo cáo

2.6.3 Tùy chọn lên báo cáo theo yêu cầu

2.6.4 Kết xuất báo cáo ra ExcelCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator