1. Thao tác khai báo nhóm danh mục và chi tiết đi tượng

Giả sử chúng ta đang khai báo danh mc khách hàng như màn hình:

Màn hình khai báo được chia cột thành 2 khu vực:

 • Khu vực bên trái là nhóm danh mục gồm tên tài khoản nhà nước và các nhóm được khai báo
 • Khu vực bên phải là các đi tượng chi tiết. Một đi tượng chi tiết bắt buộc có mã, tên và có thể có một số cột thông tin cần thiết khác

Khi bạn muốn thực hiện Thêm/Sửa/Xóa ở vị trí nào thì đặt con trỏ (có thể dùng chuột kích trái) vào vị trí tương ng trước khi thực hiện lệnh trên thanh công cụ hoặc thực hiện lệnh bằng cách kích phải chuột


Đối với khai báo nhóm danh mục

Chương trình cho phép khai báo các nhóm phân ra thành nhiều cấp, do đó khi muốn khai báo một nhóm con nào đó thì bạn đặt con trỏ ở nhóm cha trước khi thực hiện lệnh. Ví dụ như hình trên:

 • Đ khai báo thêm nhóm Đồng Nai thì bạn đăt con trỏ vào Phải thu khách hàng rồi thực hiện lệnh bằng cách nhấn Thêm mới trên thanh công cụ hoặc kích phải chọn Thêm mới
 • Trường hợp khai báo thêm nhóm Quận 1 thì bạn đặt con trỏ vào TP.HCM rồi thực hiện lệnh Thêm mới


Đối với khai báo chi tiết đi tượng

 • Trường hợp không có nhóm thì bạn chỉ cần đặc con trỏ vào dòng kế tiếp (tức dòng màu hồng phấn) tại cột mã cấp để bắt đu khai báo thêm đi tượng
 • Trường hợp có nhóm thì bạn đặt con trỏ vào nhóm cha của đi tưng trước, rồi tiếp tục đặt con trỏ vào dòng kế tiếp tại cột mã cấp đ khai báo thêm đi tượng


Thao tác khi nhập dữ liệu vào các trường

 • Đối với cách nhập bằng cách gõ thủ công, khi bạn gõ đến ký tự cuối cùng nhấn Enter là đã tự lưu mà ko cần nhấn nút Lưu dữ liệu trên thanh công cụ


               (Hình 1 là chưa lưu đưc tên đi tượng; Hình 2 là đã tự lưu)


 • Ngoài ra bạn có thể nhập dữ liệu bằng cách copy từ Excel và paste vào trưng tương ng trong chương trình


   1. Thao tác tìm, lọc trên bảng dữ liệu

Để tìm nhanh giá trị trên bảng dữ liệu, bạn kích chuột vào trường cần tìm và ra lệnh Ctrl+F như hình:


Để lọc dữ liệu trên bảng, bạn rê chuột vào tiêu để cột và lọc theo điều kiện của bạn như hình:   1. Import danh mục từ Excel
 1. Chức năng
 • Giúp bạn import danh mục đi tượng chi tiết từ file Excel vào chương trình
 • Là công cụ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian, công sức trong thời gian lúc đầu sử dụng chương trình
 1. Màn hình thao tác


Lưu ý: Số liệu từ Excel cần phải đúng thứ tự các cột như màn hình Import của chương trình, một số cột không cần thiết có thể để trống
   1. Export danh mục ra Excel
 1. Chức năng
 • Giúp bạn kết xuất danh mục đi tưng ra file Excel để làm việc cho mục đích khác


 1. Màn hình thao tác   1. Gộp mã đi tượng
 1. Chức năng
 • Giúp bạn gộp nhiều đi tượng thành một đi tượng
 • Số liệu có liên quan của các đối ợng bị gộp sẽ được cập nhật tự động thành đi tưng được gộp
 1. Màn hình thao tác


   1. Chuyển đổi danh mục
 1. Chức năng
 • Giúp bạn chuyển đi đi tượng từ nhóm danh mục này sang nhóm danh mục khác


 1. Màn hình thao tác

Trường hợp muốn chuyển danh mục một lần cho nhiều đi tượng bạn kích chuột trái vào đi tưng đầu vừa giữ vừa di chuyển chuột đến đi tượng cuối như hình, rồi thực hiện các bưc như trên. Thao tác này cũng dùng để xóa nhiều đi tượng


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator