1. Thao tác chung nhập số dư đầu kỳ      1. Import số dư đầu kỳ từ Excel
  1. Chức năng
  • Giúp bạn import số dư đầu kỳ từ file Excel vào một cách nhanh nhất lúc mới sử dụng chương trình. Số liệu import chủ yếu là số sư của tài khoản có nhiều đi tưng như: S dư TK 1561, 1521, 1551, 131, 331.


  1. Màn hình thao tác

Đến thao tác ở bưc 4 như trên bạn thực hiện theo hình sau:


Lưu ý: Số liệu từ Excel cần phải đúng thứ tự các cột như màn hình Import của chương trình
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites