Nội dung

4.0 Khái quát chung

4.0.1  Menu phân hệ

4.0.2  Lưu ý nghiệp vụ phát sinh bút toán trùng


4.1 Thu tiền mặt

4.1.1 Chức năng

4.1.2 Màn hình nhập liệu

4.1.3 Một số gợi ý có liên quan


4.2 Chi tiền mặt

4.2.1 Chức năng

4.2.2 Màn hình nhập liệu

4.2.3 Một số gợi ý có liên quan


4.3 Thu tiền ngân hàng

4.3.1 Chức năng

4.3.2 Màn hình nhập liệu


4.4 Chi tiền ngân hàng

4.4.1 Chức năng

4.4.2 Màn hình nhập liệu

4.4.3 Chênh lệch tỷ giá

4.4.4 In ủy nhiệm chi

Báo cáo        Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool