1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến chi tiền mặt như: Chi trả tiền hàng cho nhà cung cấp, chi tiền cho các hóa đơn chi phí, gửi tiền vào ngân hàng, chi tiền tạm ứng …

 

   1. Màn hình nhập liệu


 1. Thao tác chung

Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2


 1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu chi

Số chứng từ

Số phiếu chi, tự hiện số tiếp theo theo Tháng/Quý/Năm đã chọn

Đơn vị tiền tệ

Mặc đnh VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá

Họ tên

Họ tên người nhận tiền

Đơn v

Đơn vị công tác của người nhận tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của người nhận tiền

Nút chọn […] họ tên

Chọn đến danh mục đi tưng đã khai báo để lấy thông tin

Lý do

Nhập lý do diễn giải theo chứng từ

Nội dung hạch toán

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn các nội dung định khoản nghiệp vụ thưng dùng đã khai báo

TK nợ

TK đối ứng, tùy theo nội dung nghiệp vụ

TK có

1111;1112

Thành tiền

Số tiền theo từng định khoản

Thuế GTGT đầu vào

Nội dung

Nhấn Enter vào ô nội dung là VIETSUN tự hiện

TK nợ

Tự hiện 1331

Mẫu HĐ

Tự hiện 01GTKT0/001

Ký hiệu HĐ

Nhập ký hiệu hóa đơn

Số HĐ

Nhập số hóa đơn

Ngày HĐ

Ngày hóa đơn, tự hiện đề xuất theo ngày chứng từ

Doanh số mua vào

Tự hiện đề xuất theo chi phí đã hạch toán

Tỷ lệ thuế

Tự hiện đề xuất 10%

Thuế GTGT

Tự tính

Mã số thuế

Nhập MST nếu lần đầu; Nhấn Insert trên bàn phím để chọn

Tên người bán

Nhập tên người bán nếu lần đầu; Tự hiện theo MST đã chọn

Địa chỉ

Nhập địa chỉ nếu lần đầu; Tự hiện theo MST đã chọn; Có thể để trống

Mặt hàng

Tự hiện theo lý do đã nhập, bạn có thể sửa lại

Nhóm kê khai

Tự hiện đề xuất Nhóm 1, bạn có thể sửa lại

Ngày kê khai

Ngày mà hóa đơn này sẽ lên trên bảng kê đầu vào và tờ khai, tự hiện theo ngày chứng từ


   1. Một số gợi ý có liên quan
 • Khi lập phiếu chi tiền mà xác định TK nợ là tài khoản phải thu, phải trả như: 131, 1388, 141, 331, 3388 thì bạn không cần nhập Họ tên – Đơn v - Địa chỉ, sau khi đã chọn tài khoản chi tiết ở phần hạch toán thì VIETSUN tự hiện ra Họ tên – Đơn v - Địa chỉ
 • Ngoài ra khi con trỏ ở ô Họ tên bạn nhấn phím Insert trên bàn phím thì VIETSUN sẽ hiện ra danh mục họ tên đã lưu giúp bạn chọn nhanh chóng.
 • Trong quá trình nhập chứng từ bạn có thể khai báo thêm danh mục các nội dung định khoản để không những dùng cho chứng từ đang nhập mà còn sử dụng cho lần nhập tiếp theoNgoài ra để khai báo/sửa xóa danh mục nội dung định khoản và các tùy chọn hiển thị bạn xem lại Xây dựng phần hành nhập liệu – Nội dung 3.1.2 – Chương 3


 • Trường hợp bạn không sử dụng Nút chọn nội dung định khoản, đưa con trđến ô Nội dung nhấn Enter là VIETSUN tự hiện theo lý do đã nhập.
 • Đối với nghiệp vụ chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp, bạn có thể lập phiếu chi tiền theo hóa đơn một cách nhanh chóng, xem hướng dẫn ở phân hệ Mua hàng – Chương 5

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?