1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ chi tiền ngân hàng như: Thanh toán chuyển khoản cho nhà cung cấp; Thanh toán lương cho cán bộ nhân viên; Chi trả các khoản vay bằng tiền gửi ngân hàng; Nộp thuế GTGT và các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng …

 

   1. Màn hình nhập liệu

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Chi tiền mặt – Nội dung 4.2

Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Nội dung hạch toán

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn các nội dung định khoản nghiệp vụ thưng dùng đã khai báo

TK nợ

TK đối ứng, tùy theo nội dung nghiệp vụ

TK có

1121;1122

Thành tiền

Số tiền theo từng định khoản


   1. Chênh lệch tỷ giá

Chức năng này giúp bạn xử lý, hạch toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ khi nhập nghiệp vụ thanh toán/thu tiền/mua bán bằng ngoại tệ


   1. In ủy nhiệm chi

Chức năng này giúp bạn in ủy nhiệm chi trực tiếp từ chương trình


Để hiện các thông tin tài khoản đơn vị trả tiền, đơn vị nhận tiền thì bạn vào danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục nhà cung cấp để khai báo thông tin tài khoản
Báo cáo

Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:

 • Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hành, sổ chi tiết tiền gửi, sổ tổng hợp tiền gửi
 • Sổ chi tiết tiền vay, sổ tổng hợp tiền vay
 • Bảng tính lãi vay
 • Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp các tài khoản

Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation