1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến thu tiền mặt như: Thu tiền hàng của khách hàng, khách hàng ứng trước tiền hàng, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ, thu tiền tạm ứng …

 

   1. Màn hình nhập liệu 1. Thao tác chung

Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2


 1. Ý nghĩa các trường nhập liệu


Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Thông tin chung chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu thu

Số chứng từ

Số phiếu thu, tự hiện số tiếp theo theo Tháng/Quý/Năm đã chọn

Đơn vị tiền tệ

Mặc đnh VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá

Họ tên

Họ tên người nộp tiền

Đơn v

Đơn vị công tác của người nộp tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của người nộp tiền

Nút chọn […] họ tên

Chọn đến danh mục đi tưng đã khai báo để lấy thông tin

Lý do

Nhập lý do diễn giải theo chứng từ

Nội dung hạch toán

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn các nội dung định khoản nghiệp vụ thưng dùng đã khai báo

TK nợ

1111;1112

TK có

TK đối ứng, tùy theo nội dung nghiệp vụ

Thành tiền

Số tiền theo từng định khoản


   1. Một số gợi ý có liên quan
 • Khi lập phiếu thu tiền mà xác định TK có là tài khoản phải thu, phải trả như: 131, 1388, 141, 331, 3388 thì bạn không cần nhập Họ tên – Đơn v - Địa chỉ, sau khi đã chọn tài khoản chi tiết ở phần hạch toán thì VIETSUN tự hiện ra Họ tên – Đơn v - Địa chỉ
 • Ngoài ra khi con trỏ ở ô Họ tên bạn nhấn phím Insert trên bàn phím thì VIETSUN sẽ hiện ra danh mục họ tên đã lưu giúp bạn chọn nhanh chóng.
 • Trong quá trình nhập chứng từ bạn có thể khai báo thêm danh mục các nội dung định khoản để không những dùng cho chứng từ đang nhập mà còn sử dụng cho lần nhập tiếp theoNgoài ra để khai báo/sửa xóa danh mục nội dung định khoản và các tùy chọn hiển thị bạn xem lại Xây dựng phần hành nhập liệu – Nội dung 3.1.2 – Chương 3


 • Trường hợp bạn không sử dụng Nút chọn nội dung định khoản, đưa con tr đến ô Nội dung nhấn Enter là VIETSUN tự hiện theo lý do đã nhập.
 • Đối với nghiệp vụ thu tiền khách hàng, bạn có thể lập phiếu thu tiền theo hóa đơn một cách nhanh chóng, xem hướng dẫn ở phân hệ Bán hàng – Chương 6Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle