1. Chức năng

Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thu tiền ngân hàng như: Khách hàng thanh toán chuyển khoản vào tiền gửi ngân hàng; Thu lãi đu tư tài chính; Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng; Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng …

 

      1. Màn hình nhập liệu

Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Thu tiền mặt – Nội dung 4.1

Các trường nhập liệu

Chức năng, ý nghĩa

Nội dung hạch toán

Nút chọn […] nội dung định khoản

Nhấn nút chọn các nội dung định khoản nghiệp vụ thường dùng đã khai báo

TK nợ

1121;1122

TK có

TK đối ứng, tùy theo nội dung nghiệp vụ

Thành tiền

Số tiền theo từng định khoảnCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books