Nội dung

3.1 Xây dựng hệ thống

3.1.1 Xây dựng tài khoản nhà nước

3.1.2 Xây dựng phần hành nhập liệu

3.1.3 Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu


3.2 Quản trị hệ thống

3.2.1 Phân quyền sử dụng

3.2.2 Tiện ích tùy chọn

3.2.3 Sao lưu dữ liệu


3.3 Danh mục tài khoản

3.3.1 Chức năng

3.3.2 Màn hình thao tác

3.3.3 Ý nghĩa các trường thông tin


3.4 Danh mục quản lý

3.4.1 Danh mục khoản mục phí

3.4.2 Danh mục kho hàng

3.4.3 Danh mục đơn vị tính

3.4.4 Danh mục loại tiền tệ

3.4.5 Danh mục hình thức thanh toán

3.4.6 Quản lý hạn mức nợ

3.4.7 Quản lý hạn thanh toán

3.4.8 Hạn mức duyệt chiết khấu

3.4.9 Quản lý đơn giá

3.4.10 Quản lý hợp đồng

3.4.11 Quản lý khế ước

3.4.12 Danh mục tính chất thu chiCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment