1. Danh mục khoản mục phí
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo chi tiết từng khoản mục chi phí sẽ phát sinh trong doanh nghiệp
 • Khi bạn nhập chứng từ phát sinh có sử dụng các tài khoản chi phí để hạch toán thì sẽ chọn được khoản mục phí, từ đó lấy báo cáo chi tiết khoản mục phí theo yêu cầu.


VIETSUN đã chọn TK 641,642,621,622,623,627 quản lý khoản mục phí. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi TK quản lý khoản mục phí bạn xem lại Thuộc tính tài khoản ở Nội dung 2.1.1


 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục khoản mục phí 

Hoặc có thể khai báo ngay trong các phần hành nhập chứng từ phát sinh thuộc Kế toán chi tiết

Bạn xem lại các thao tác chung tại Nội dung 2.3 – Chương 2

       


   1. Danh mục kho hàng
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các kho hàng cất trữ hàng hóa, vật liệu, thành phẩm, công cụ
 • Một kho hàng có thể chứa cả hàng hóa, vật tư và một chứng từ nhập xuất kho có thể gồm cả hàng hóa, vật tư nên VIETSUN sẽ giúp bạn cho kho hàng theo từng định khoản nhập liệu, từ đó lấy báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn, sổ chi tiết và các báo cáo quản trị theo kho hàng.


VIETSUN đã chọn TK 151,152,153,155,156 quản lý kho hàng.Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi TK quản lý kho hàng bạn xem lại Thuộc tính tài khoản ở Nội dung 2.1.1


 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục kho hàng

Hoặc có thể khai báo ngay trong các phần hành nhập chứng từ phát sinh thuộc Kế toán chi tiết
   1. Danh mục đơn vị tính
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các đơn vị tính của hàng hóa, vật liệu, thành phẩm, công cụ
 • Khi khai báo danh mục hàng hóa, vật liệu, thành phẩm, công cụ bạn sẽ chọn đơn v tính đã được khai báo tại chức năng này.
 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục đơn vị tính

Hoặc có thể khai báo ngay trong các phần hành nhập chứng từ phát sinh thuộc Kế toán chi tiết
   1. Danh mục loại tiền tệ
 1. Chức năng
 • Theo quy định thì loại tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam, trường hợp nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng tiền ngoại tệ thì phải đồng thời theo dõi nguyên tệ, quy đi ra Đồng Việt Nam.
 • Phần này giúp bạn khai báo các loại tiền tệ sử dụng, khi nhập nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ bạn sẽ chọn được loại tiền tệ, đồng thời chương trình sẽ hiện tỷ giá, ngoại tệ, quy ra VNĐ.
 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục loại tiền tệ

Hoặc có thể khai báo ngay trong các phần hành nhập chứng từ phát sinh thuộc Kế toán chi tiết

       

          1. Danh mục hình thức thanh toán
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các hình thức thanh toán dùng khi bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Khi lập hóa đơn thì bạn sẽ chọn hình thức thanh toán, chúng sẽ hiển thị khi in hóa đơn hoc phát hành hóa đơn điện tử.
 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Hình thức thanh toán

Hoặc có thể khai báo ngay trong các phần hành nhập chứng từ phát sinh thuộc Kế toán chi tiết   1. Quản lý hạn mức nợ
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các hạn mức nợ cho phép tùy theo khách hàng
 • Khi lập hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ nếu vượt quá hạn mức VIETSUN sẽ cảnh báo, ngoài ra bạn có thể lấy báo cáo công nợ so sánh với hạn mức nợ
 1. Màn hình thao tác
 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng tài khoản nhà nước

Tích vào TK 131 > Kích sửa đổi > Tích chọn thuộc tính Quản lý hạn mức nợ


 • Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Hạn mức nợ

Bạn khai báo các hạn mức nợ • Vào Hệ thống > Danh mục tài khoản > Danh mục khách hàng

Hoặc Kế toán chi tiết > Bán hàng > Danh mục khách hàng

Trong bảng danh mục khách hàng bạn tích chọn hạn mức cho từng khách hàng.   1. Quản lý hạn thanh toán
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các hạn thanh toán theo từng khách hàng
 • Khi lập hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ VIETSUN sẽ hiển thị hạn thanh toán của khách hàng, trên cơ s đó bạn sẽ lấy các báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán, công nợ theo tuổi nợ.
 1. Màn hình thao tác
 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng tài khoản nhà nước

Tích vào TK 131 > Kích sửa đổi > Tích chọn thuộc tính Quản lý hạn thanh toán


 • Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Hạn thanh toán

Bạn khai báo các hạn thanh toán • Vào Hệ thống > Danh mục tài khoản > Danh mục khách hàng

Hoặc Kế toán chi tiết > Bán hàng > Danh mục khách hàng

Trong bảng danh mục khách hàng bạn tích chọn hạn thanh toán từng khách hàng.   1. Hạn mức duyệt chiết khấu
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các hạn mức chiết khấu, đồng thời trong phân quyền sử dụng bạn chọn hạn mức theo người dùng.
 • Khi lập hóa đơn bán hàng nếu nhập chiết khấu vượt hạn mức VIETSUN sẽ cảnh báo.
 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Hạn mức duyệt chiết khấu
   1. Quản lý đơn giá
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo các loại giá bán, nhập đơn giá kế hoạch cho từng mặt hàng
 • Khi lập hóa đơn bán hàng VIETSUN sẽ tự hiện ra loại giá theo kế hoạch
 1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Cập nhật đơn giáLưu ý:

 • Để hiện giá kế hoạch khi xuất bán hàng, bạn vào Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn, tại mục đơn giá chọn giá bán theo kế hoạch
 • Để import giá bán từ Excel, bạn xem lại Nội dung 2.4 – Chương 2   1. Quản lý hợp đồng
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo thông tin chi tiết của hợp đồng
 • Khi nhập chứng từ phát sinh bạn có thể chọn đến hợp đng đã khai báo, trên cơ s đó có thể lấy báo cáo chi tiết theo khách hàng, theo hợp đồng
 1. Màn hình thao tác
 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng tài khoản nhà nước

Tích vào TK 131 > Kích sửa đổi > Tích chọn thuộc tính Quản lý hợp đồng


 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng phần hành nhập liệu

Chọn phần hành > Kích sửa đổi > Tại thẻ Tùy chọn, chọn Hiển thị hợp đồng


 • Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục hợp đồng
 • Bạn khai báo các khế ước theo thông tin trên màn hình chương trình
   1. Quản lý khế ước
 1. Chức năng
 • Phần này giúp bạn khai báo chi tiết các khế ước vay, VIETSUN giúp bạn tính ra lịch trả tiền vay, lãi vay theo từng khế ước.
 • Khi nhập chứng từ phát sinh bạn có thể chọn đến khế ưc đã khai báo, trên cơ s đó có thể lấy báo cáo chi tiết theo từng đi tượng vay, theo từng khế ước.
 1. Màn hình thao tác
 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng tài khoản nhà nước

Tích vào TK 3411 > Kích sửa đổi > Tích chọn thuộc tính Sử dụng khế ước


 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng phần hành nhập liệu

Chọn phần hành > Kích sửa đổi > Tại thẻ Tùy chọn, chọn Hiển thị khế ước


 • Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục khế ước vay

Bạn khai báo các khế ước theo thông tin trên màn hình chương trình
   1. Danh mục tính chất thu chi
 1. Chức năng
 • Trong chương trình có 2 phương án lp báo cáo lưu chuyễn tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, đó là: Theo cách lấy tài khoản đối ứng và Theo tính chất thu chi
 • Trường hợp bạn dùng theo tính chất thu chi thì khi nhập liệu chứng từ mà có hạch toán tài khoản 111, 112, chương trình sẽ hiện bảng danh mục tính chất thu chi để chọn, trên cở sở đó lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 1. Màn hình thao tác
 • Vào Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng tài khoản nhà nước

Tích vào TK 1111,1112,1121,1122 > Kích sửa đổi > Tích chọn thuộc tính Quản lý tính chất thu chi


 • Vào Hệ thống > Danh mục quản lý > Danh mục tính chất thu chi

Chương trình đã khai báo sẵn tính chất thu chi theo quy định, bạn không phải khai báo thêm.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator